Skip to main content

Bestum historie – eierskap

Akershusregisterne (nedtegnet 1622, avskrift)

1277

Testamentebref paa tredieparten ij Rackestadt och en part wdi begge Bestun (Bestum) gaarder &c., gifuett thill Houdøe closter, daterit 1277 (7,83).

1296

Beuis paa tredieparten wdi wester Bestun (Bestum) att werre soldt til Hoffuidtøe closter, daterit 1296, beseglit aff laugmanden ij Opsloe, amundt Ragnildssen &c (7,104)

1316-17

Proubsbreff om Bestiner (Bestinner), att dett ligger wnder Hoffuidtøen, daterit på 18 kong Haagens aar (1316-17 eller 1372-73) (7,65)

1342-43

Jordschiffte imellem Houdøen og trei bønder (brødre), att for closter schulle haffue iij øriboell i Bestuen (Bestum) i Agger sogn ij Opsloe herridt imod x øriboell i Moo paa Ringerige, dat. paa 24 kong Mogenis aar (7,83).

1374-75

Itt testament om Bestenum och Ørikrum ij Aas sogen i Opsloe herridt, giffuett til Houdøen på 34 kong mognis aar (1352-53). Derhoes bisp Sigfredt i Opsloe och laugmanmandtzdomb der sammenstedtz om for eijedomb at schulle følge closterit (1352-58). Derhoes kong Haagens stadtfestele paa samme domme, dat. på 20 sit reg aar (1374-75), huilche 4 breffue alle er tilhobefest (7,91).

1377

Bestun (Besten) ij Opsloe herridt, Kaastadt ij Wllenshoff sogen, Kioes pa Giøledt, Walleim paa Hedemarcken och Øraker ij opsloe herridt, giffuet thill Houdøe closter, daterit 1377, med nogle hoehefftede breffue (7,104).

1428

Jordskifte mellom abeden ij Hoffuidtoe och Aage Thorgiersen om 12 øirboell ij Randstadt ij Nittedall sogn paa Rommerige, som closterit schulle følge thill euindelig eije imodt synder Bostun ij Opslo herridt, som for Age schulle sin liffstidt bruge och siden komme vnder closterit igjen, anno 1428 (7,75)

Biskop Eysteins Rødeboka fra 1396

Hovedøya kloster fikk Smestad....Frøen, Bestum, Lindern... (1,33).

Hunaborg præbend eide i Bestum i Oslo hered 1 øresbol som Trond Bjarnessøn (nevnes av og til i 1350-årene som lagmand i Oslo) gav; ½ øresbol som kommunen eide (5,68).

Jordebøkene for Akershus len (fra ca. 1577 – 1581)

Hovedøgodset (red. Hovedøya kloster) bestod efter disse jordebøkene av følgende: Bestum – to gaarder (Christoffer Dyreskytt har faat den ene i forlening)(5,79).

Selveiere

1620

Enkelte bønder eide dog egen jord annensteds, i tilegg til Bestum, som for eksempel Peder Ullern, som eide gårder på Eiker og Modum samt på Ringerike, og var således odelsbønder (6, 135).

I familenes eie

1754

Dette året kjøper Peder Jensen Ullern gården.

1899

Ny hovedbygning bygges av enkefru Ullern.

Den gamle bygningen, visstnok kalt den grå stuen på Bestum, rives.

PostkortT13

1902

Enkefru Karen Ullern dør.

EnkefruKarenUllernproklama1902

Kortvarige godssamlinger

Kjøpmann Selius Marselis ervervet begge Frognergårdene og Bestumgårdene. Godset ble raskt splittet opp.... (1,48).

Klikk HER for å laste ned utvalgte sider fra «Akergårder, en landsens historie» av Finn Holden. Merk: Filen er på ca 1000 KB (1 MB).